Algemene voorwaarden

Wie is wie?

Deze website wordt beheerd door Music4care vzw, met maatschappelijke zetel in; Amelia Earhartlaan 17, 9051 Sint-Denijs-Westrem. Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een ticket wil reserveren via onze website. Wordt verder ook naar verwezen als koper.

Algemene voorwaarden

Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon. Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken. Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken. Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy. Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

Informatie op onze website

Music4care vzw besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet Music4care vzw, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen. Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Wat met mijn privacy?

Iedere gebruiker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Aangezien wij privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk vinden, hebben wij de moeite genomen om jou op de meest uitgebreide wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die wij verrichten. Wij verwijzen je dan ook graag door naar ons Privacy Beleid.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door Music4care vzw moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten. Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.

Ticket nodig?

Dit zijn onze VERKOOPSVOORWAARDEN: Wat biedt Nacht van de Zorg jou aan? dit is het ticket dat jou toegang geeft tot de Nacht van de Zorg voor de respectievelijke duur van het event. Dit ticket moet je aan de check-in aan de ingang ruilen voor een polsbandje. Enkel met dit bandje krijg je toegang tot het event. Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW). Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

Hoe een ticket reserveren?

De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële verkoopswebsite www.nachtvandezorg.be. Wij vragen de naam van de eindgebruiker en het emailadres voor het verzenden van het e-ticket.

Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Music4care vzw de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

Aansprakelijkheid – afgelasting – overmacht

Music4care vzw is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Music4Care vzw om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Music4Care vzw is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners. Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van Music4Care vzw in het gedrang brengt, moet Music4Care vzw integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan. Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het ticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.